Menu

Obchodní podmínky

Smluv podmínky ubytování v ubytovacím zařízení NORSK PARADIS AS

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v ubytovacím zařízení v Norsku, na adrese Lesundvegen 1308, 6698 Lesund. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel Norsk Paradis AS (dále jen „ubytovatel“), na straně druhé zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“). Zákazník, který je uveden na zálohové faktuře, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli. Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

 

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká potvrzením rezervace ze strany zákazníka v on-line rezervačním systému www.norskyraj.cz a uhrazením zálohy za ubytování. Zákazník uhradí zálohu za ubytování ve prospěch účtu ubytovatele.

Zákazník i ubytovatel souhlasí s využitím poštovní i elektronické (e-mailové) komunikace.

 

3. Cena pobytu a platební podmínky

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v rezervačním systému i info emailu o ubytování, který dojde zákazníkovi po potvrzení rezervace v on-line systému www.norskyraj.cz.

Cena zahrnuje:

–        ubytování

–        energie

–        půjčení lodi

Další služby nejsou v ceně zahrnuty a platí se zvlášť ubytovateli v okamžiku jejich čerpání.

Ubytovatel má právo na zaplacení ceny pobytu před jeho realizací. Pokud není dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit zálohu 50% ceny pobytu do 7 dnů od potvrzení rezervace v on-line systému www.norskyraj.cz. Doplatek 50% je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 kalendářních dní před nástupem na pobyt. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pobytu, nevstoupí smluvní vztah v účinnost a ubytovací kapacita bude nabídnuta ostatním zájemcům.

 

4. Povinnosti zákazníka

–     Poskytnout ubytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí ubytování.

–     Převzít všechny zaslané doklady potřebné pro uskutečnění pobytu.

–     Dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu se všemi vyžadovanými doklady.

–     Řídit se návody, provozním řádem a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků

–     Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví nebo majetku. Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v apartmánech i v jejím okolí.

–     Řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu, zejm. jsou-li s ním ubytovány děti, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

–     Při odchodu z ubytovacích prostor uzavřít okna a dveře.

–     Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách.

–     Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná v ubytovacích prostorách způsobil.

–     Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná způsobila na půjčené motorové lodi.

–     Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování nebo volné zábavě, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč. Vyšší škody vzniklé v prostorách vyhrazených k ubytování nebo volné zábavě a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude apartmán/zábavní prostor vyřazen z provozu může ubytovatel nárokovat v souladu s platným novým občanským zákoníkem. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem.

 

  • Zákazník nesmí bez souhlasu ubytovatele:

–     Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek, apod.)

–     Používat v prostorách vlastní spotřebiče

–     Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě

 

  • Zákazník dále v prostorách ubytovacího zařízení nesmí:

–     Kouřit ve všech prostorách ubytovacího zařízení

–     Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem.

–     Nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

 

5. Povinnosti, práva a odpovědnost ubytovatele

Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

 

Ubytovatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka, prohlídku ubytovacích prostor v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za  projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení.

 

Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).

 

Každý klient bere na sebe veškerá rizika, která mohou vzniknout při plavbě na motorových lodích nebo při nevhodném chování v areálu ubytovacích prostor a okolí. Každý klient, který způsobí škodu na výše uvedených věcech je povinen škodu uhradit.

 

6. Pobyt

Zákazník má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, jakož i společné prostory. Na začátku ubytování obdrží klíč. Tento klíč je povinen vrátit ubytovateli nejpozději při ukončení ubytování. Zákazník je povinen předejít ztrátě či odcizení tohoto klíče a nepůjčovat ho osobám, které nejsou v apartmánech ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíče je zákazník povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč; tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

 

Správce objektu je oprávněn vyžádat si peněžitou záruku (kauci) ve výši 1000 Kč/osoba. Tato kauce je vratná zpět po včasném předání nepoškozeného apartmánu a lodě.

 

Ubytovatel ubytuje zákazníka od 14.00 hodin příslušného dne a zákazník je povinen apartmán opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 08.00 hodin. Přesnou hodinu ubytování příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky s ubytovatelem. Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, dle platného ceníku.

 

Doprava na místo pobytu je individuální a veškeré náklady s dopravou na místo pobytu hradí zákazník.

 

Pobytu se účastní počet osob specifikovaný v zálohové faktuře.

 

Je-li v ubytovacím zařízení ubytováno více zákazníků, platí v době od 22.00 hod do 6.00 hod režim nočního klidu, kdy je zákazník povinen chovat se tak, aby ostatní nerušil nadměrným hlukem.

 

Úklid si během pobytu provádí zákazník sám.

 

Zákazníkovi není dovoleno brát do apartmánů sportovní nářadí a předměty, pro jejíž úschovu je vyhrazeno jiné místo.

 

Ubytovatel doporučuje zákazníkům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

 

Parkování vozidel zákazníků je umožněno na vlastním pozemku před ubytovacím zařízením. Tyto plochy jsou volně přístupné, a proto ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí v něm.

 

7. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky, může navrhnout zákazníkovi změnu. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od ubytování odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí. Za podstatnou změnu podmínek se nepovažuje změna pokoje za kvalitativně shodný.

 

Zákazník má právo odstoupit od této smlouvy o ubytování.

 

Ubytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže zákazník hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem, nebo v ubytovacím zařízení hrubě porušuje dobré mravy.

 

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či storno poplatky.

 

Za datum odstoupení od smlouvy se považuje datum prokazatelného doručení na adresu Norsk Paradis AS.

 

Odstoupení od této smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

– 25% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy ve lhůtě delší než 90 dnů před nástupem na pobyt
– 50% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 90-30 dnů před nástupem na pobyt.
– 100% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy v době kratší než 30 dnů před nástupem na pobyt.

V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si ubytovatel vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k okamžitému vyklizení a opuštění ubytovacích prostor.

V případě jakéhokoli sporu bude postupováno dle Norského práva.

 

8. Reklamace

Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady u ubytovatele nebo odpovědné osoby ubytovatele, aby mohla být uskutečněna náprava. Právo reklamace zaniká 10 dnů po skončení pobytu.

 

9. Závěrečné ustanovení

Zákazník prohlašuje, že souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené v zálohové faktuře zpracovával provozovatel serveru a ubytovatel, u kterého si rezervoval pobyt. Provozovatel serveru i ubytovatel prohlašují, že poskytnuté údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. Zákazník také prohlašuje, že je zmocněn a uděluje souhlas i jménem všech osob účastnících se pobytu. Zákazník dále souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy) k zasílání obchodních sdělení ze strany provozovatele serveru i ubytovatele. Tento souhlas může zákazník kdykoli v budoucnu odvolat.

 

Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pobyty v ubytovacím zařízení a vstupují v platnost dne 1.1.2021.

 

Zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu respektuje.

Chci do Norska

Objednejte si pobyt ihned on-line, Váš termín bude zarezervován.